சாத்தியமானது எவ்வாறு :

விழுப்புரம் மாவட்டம் பெற்ற மகத்தான தேர்ச்சியின் பின்னணியில்  பல சிறந்த திட்டங்களும், செயல்பாடுகளும் அடங்கியுள்ளது. தமிழக முதல்வரின் கட்டளைகளுக...
More

தற்போதைய கல்வியாண்டின் திட்டங்கள்

* 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை தினசரி ஒருபாட தேர்வு முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. * 10ஆம் 12ஆம் வகுப்புகளில் தேர்ச்சி பெரும் மாணவ மாணவியர்கள் ...
More

கல்வியாண்டின் தேர்ச்சி விகிதம்

விழுப்புரம் கல்வி மாவட்டம் கடந்த சில ஆண்டுகளை காட்டிலும் இந்தவருடம் மகத்தான தேர்சியினை பெற்றுள்ளது. 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி விகிதம்: 2011ல் ->80.03% 2012ல் -...
More