மாணவ மாணவியர்

கல்விப்பணியில் முதன்மை மாவட்டமாக உருவாகிக் கொண்டிருக்கும் இம்மாவட்டதில் 1.அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் - 47537 மாணவ மாணவியரும், 2.அரசு உதவிபெரும் பள்ளியி...
More